PROJEKT pn.:

 ”KIEROWCA ZAWODOWY”

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Osi priorytetowa: RPSW.08.00.00

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

 

Działanie: RPSW.08.05.00

Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego

 

Poddziałanie 08.05.03

Edukacja  formalna i pozaformalna osób dorosłych

 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr RPSW.08.05.03-IZ.00-26-127/17 z Województwem Świętokrzyskim,

pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata2014-2020

Script logo